Aan het werk bij uw bedrijf

Om medewerkers van de EMCO-groep bij uw bedrijf te laten werken zijn er meerdere mogelijkheden: Detacheren of Begeleid Werken.

Detachering

Individuele detachering

U leent iemand in tegen een afgesproken tarief. Dat kan op individuele basis maar ook in groepsverband. De EMCO-groep draagt de werkgeversrisico’s, verzorgt de administratie en factureert u een inleenvergoeding die u vooraf overeenkomt met de EMCO-groep.

De dagelijkse aansturing en begeleiding liggen bij u als inlenend bedrijf. Regelmatig kunnen er voortgangsgesprekken plaatsvinden tussen u, de medewerker en de detacheringsconsulent.

Groepsdetachering

Bij groepsdetacheringen is het ook mogelijk dat de dagelijkse aansturing vanuit de EMCO-groep geregeld wordt. De duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden worden in overleg geregeld. U betaalt een inleenvergoeding per maand die gerelateerd is aan de werkzaamheden en de werkuren die de medewerker verricht.

Begeleid Werken

Hierbij kiest u ervoor iemand in dienst te nemen voor bepaalde tijd. U draagt dan beperkte risico’s en verzorgt zelf de administratie.

U komt in aanmerking voor loonkostensubsidie en krijgt ondersteuning van een consulent van de EMCO-groep. Uitval door ziekte is verzekerd via een No Risk Polis (artikel 29b ZW). Mocht uitval door ziekte uiteindelijk leiden tot arbeidsongeschiktheid, dan heeft dit geen invloed op uw WAO premies.

Terugkeergarantie

Als blijkt dat de werknemer niet naar verwachting functioneert en er niet kan worden overgegaan tot verlenging van een arbeidsovereenkomst, kan de medewerker direct weer in dienst komen van  de EMCO-groep. Er  is sprake van een terugkeergarantie, waardoor de medewerker geen beroep kan doen op een WW-uitkering.

Loonkostensubsidie

Bij zowel detachering als bij begeleid werken komt u in aanmerking voor loonkostensubsidie. Bij detachering is dit verwerkt in het maandtarief. Bij begeleid werken wordt er maandelijks achteraf een netto loonkostensuppletie verstrekt.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het verschil tussen de functiewaarde en de loonwaarde van de medewerker.